תנאי שימוש

1. קבלת תנאים תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין Ontopo ("Ontopo", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה") ויחד עם משתמשים אחרים של האתר ("המשתמשים"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של Ontopo ("האתר") וקבלת השירותים והתכתובות שיימסרו על ידי Ontopo, אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם. Ontopo מספקת תוכנות אירוח וניהול לקוחות לתחום המסעדות, ברים ומועדונים ("המסעדות"). אתר האינטרנט של Ontopo מאפשר לך, הסועד, לייעל את תהליך הזמנת המקום במסעדה בה תהיה מעוניין להתארח, תוך מתן אפשרות לאוטומציה מלאה של תהליך ההזמנה וביצוע שינויים בהזמנה במידת הצורך ("השירותים"). הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירותים שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר. Ontopo שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה ש Ontopo לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר ובשירותים וביטול החשבון (כפי שמונח זה מוגדר להלן) שנוצר לצורך שימוש בשירותים. במידה ותפר תנאים אלו, Ontopoשומרת לעצמה את הזכות להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהחשבון שיצרנו לך לצורך שימוש באתר. אתה מסכים ש Ontopoאינה נדרשת למסור לך הודעה לפני סיום או השעיית החשבון שלך, אולם היא רשאית למסור לך הודעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. 2. גישה לאתר Ontopo אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של Ontopo לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצידך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. Ontopo אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין ל Ontopoשליטה עליהם, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון. 3. ביצוע רכישות באמצעות האתר ופרטי אשראי Ontopo אינה גובה תשלום עבור הגישה לאתר. עם זאת, יתכן ותשלום יגבה לטובת שירותים מסוימים, כמו למשל במסגרת ביצוע הזמנות, רכישת כרטיסי מתנה (gift card), רכישת קופונים או הטענת כרטיס בסכום כסף שניתן יהיה לשימוש במסעדות. תנאי הרכישה, ככל שתתאפשר ותתבצע, לרבות מדיניות ביטולים,החזרות וכיוצ"ב, יופיעו בחלונית נפרדת בעת השלמת הרכישה והרכישה תהיה כפופה לתנאים הנ"ל. במקרים מסוימים, בהתאם לדרישת המסעדה, יהיה עליך לספק את פרטי האשראי שלך לטובת הזמנת מקום במסעדה. במקרים אלו, ייתכן ו-Ontopo תאמת את פרטי האשראי שלך מול חברות האשראי על ידי חסימת מסגרת האשראי שלך בסך 1 ש"ח כצעד הכרחי לבדיקת תקינות האשראי. חסימת מסגרת האשראי כאמור אינה מחייבת את חשבונך ותשתחרר באופן אוטומטי לאחר 48 שעות ממועד ההזמנה . חסימת מסגרת האשראי תתבצע באופן מאובטח על ידי חברת פלאקארד, המחזיקה בתקן PCI להבטחת רמת אבטחה גבוה לפרטי האשראי שלך. 4. פרטי חשבון על מנת לקבל גישה לשירותים מסוימים כגון הזמנת מקום או שינוי הזמנה, יהיה עליך להירשם ואנו ניצור עבורך חשבון ("חשבון"). על כל משתמש לספק מספר פרטים מזהים כתנאי לרישום וקבלת שם משתמש וסיסמא, בין היתר, את שמך, טלפון, כתובת מייל וסיסמא ("פרטי ההתחברות"). הכללים הבאים מסדירים את אופן אבטחת החשבון ופרטי ההתחברות שלך: א. אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך; ב. במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד לOntopo ולשנות את פרטי ההתחברות שלך; ג. הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך; ד. הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר; ה. הינך מתחייב לפקח על חשבונך ולהגביל את השימוש בו על ידי כל אדם המוגבל מלקבל תנאים אלה ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים, על פי ההוראות המפורטות להלן או על פי כל חוק שחל. הינך מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר באתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל; ו. Ontopo שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע בחזרה כל שם משתמש בכל זמן ומכל סיבה, לרבות, ללא הגבלה, תביעות על ידי צד שלישי ששם משתמש מפר את זכויות הצד השלישי כאמור. כל המידע האישי שתספק לOntopo בעת שתיצור או תעדכן את חשבונך או תשתמש באתר, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הזמינה ב: http://www.ontopo.co.il/privacy.pdf . אתה מסכים לספק לנו מידע נכון ומלא וכן לעדכן את המידע הזה מיד עם שינויו. אתה מתחייב ומאשר כי יש לך זכות וסמכות מלאות לספק ל-Ontopo את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי כל חוק החל). 5. מידע מסחרי באתר יתכן שהשירותים יכללו מידע מסחרי, מודעות ופרסומות ("פרסומות"). הפרסומות עשויות לקפוץ או להיות מוצגות באתר מעת לעת. Ontopo עשויה להציג פרסומות בשירותים, אולם לרוב המקור לפרסומות כאמור יהיה צדדים שלישיים, וככזה, אין אנו ערבים לאמינות או לדיוק של פרסומות של צדדים שלישיים. Ontopo אינה מעניקה חסות לתכנים של פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר בזאת שפרסום של תוכן מסחרי על ידי Ontopo אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות המפורסם. ככל שהפלטפורמה תכלול קישורים לשירותים שאינם מופעלים או מנוהלים על Ontopo, Ontopo לא תהיה אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותך בקשר לתוכן של השירותים כאמור או כל מידע שסופק על-ידם, לרבות, אולם ללא הגבלה, בנוגע לשלמותו, דייקנותו, נכונותו או העדכניות שלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Ontopo לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות שלך על התכנים או השירותים אליהם נכנסת באמצעות פרסומות או קישורים אחרים בשירותים. 6. הפסקת חשבון Ontopo רשאית לסרב להעניק גישה לשירותים, להשעות או להפסיק את חשבונך ללא הודעה, מכל סיבה או חשד כי תנאים אלה הופרו, או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, או שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם באתר או בשירותים, במוצרים או בקניין רוחני של Ontopo, כפי שייקבע על ידי Ontopo לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של Ontopo לכל נזק שייגרם מהאמור לעיל. במידה והינך בעל יותר מחשבון אחד, Ontopo רשאית להשעות או לסיים את כלל חשבונותיך. הינך מאשר ש Ontopo אינה נדרשת לספק לך הודעה לפני השעיה או סיום של חשבונך. במקרה שOntopo תסיים את חשבונך, לא תוכל להשתתף או להשתמש בשירותים שוב ללא הסכמה מפורשת של Ontopo. Ontopo שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור חשבונות ולספק גישה לאתר או לשירותים אחרים לכל אדם שהוא. כמו כן, כפי שצוין, נאסר עלייך לאפשר לאדם שחשבונותיו הופסקו על ידינו להשתמש בחשבון שלך. במידה והינך סבור כי ננקטה פעולה כלשהי נגד חשבונך, אנא צור עימנו קשר ב: [email protected] 7. זכות להשתמש באתר בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, Ontopo מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים תסתיים באופן מיידי. במידה ויקבע שהאתר או השירותים או כל חלק מהם הינם בלתי חוקיים על פי חוקי המדינה שבה אתה נמצא, לא תוענק לך כל זכות להשתמש או לקחת חלק בהם. 8. כללי התנהגות ושימוש הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים. הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את Ontopo או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר. במידה ו Ontopoתקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, Ontopo רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את חשבונך ולאסור עליך להשתמש בשירותים. בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא: א. ליצור חשבון או להיכנס לאתר אם תהיה חסום מלקבל את השירותים על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי; ב. להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר; ג. להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר; ד. להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי Ontopo או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהאתר; ה. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר; ו. להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום); ז. ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים; ח. לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר מחברים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי; ט. להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם Ontopo אותם Ontopo לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מ Ontopo לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של Ontopo בקשר לאתר; י. לשכור, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך לכל אחד ללא הסכמה בכתב ומראש של Ontopo; יא. להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, הוחכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש של Ontopo; יב. לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום; יג. להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירותים; ו/או יד. לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר. 9. בעלות בקניין רוחני Ontopo ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות באתר (לרבות אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי האתר"). כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש בשירותים על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Ontopo. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Ontopo. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים. אינך נדרש לספק ל Ontopo כל משוב או הצעה בנוגע לאתר, לשירותים או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק ל Ontopo הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירותים או איזה מחומרי האתר, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו Ontopo תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של Ontopo ושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום ש Ontopoתבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור. כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירותים מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של Ontopo. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור. Ontopoואף אחד מהחברות הקשורות לה או הסוכנים, הדירקטורים, העובדים, ספקי המידע, מעניקי הרישיון, בעלי הרישיון, נושאי המשרה ו/או הסניפים המתאימים שלהם לא יהיו אחראים ולא יהיו בעלי כל חבות בגין כל החלטה שתעשה על בסיס המידע כאמור. 10. הגבלת אחריות הינך מסכים שהשימוש שלך בשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו- "כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירותים. ככל המותר על פי החוק, Ontopo, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם. Ontopo אינה אחראית למידע המופיע באתר אודות המסעדות אשר סופק על ידי המסעדות ועשוי להיות חסר או לא מדויק או לא מעודכן. Ontopo אינה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, לעסקה שתתבצע בין המשתמש לבין המסעדה בעקבות הזמנת המקום ולא תהיה אחראית בשום מקרה להזמנת מקום שלא כובדה ו/או שאינה תואמת את התנאים שסוכמו בין המשתמש לבין המסעדה. יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה. וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גומרים מזיקים. Ontopo לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, Ontopo לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל: א. טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן; ב. נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירותים או אי יכולת להשתמש בהם; ג. גישה או שימוש בלתי מאושרים בחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם; ד. הפרעה או הפסקת של העברה אל האתר ושירותי האתר או מהם; ה. באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות האתר על ידי כל צד שלישי; ו. איכות כל מידע או חומר אחר שהושגו על ידך באמצעות האתר; ז. חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות האתר, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או ח. טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Ontopo, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שOntopo קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא. הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במלוא המידה המותרת על פי החוק בתחום השיפוט הרלוונטי. אתה מאשר מפורשות שOntopo לא תהיה אחראית בגין כל הגשה של משתמש ו/או התנהלות משמיצה, פוגענית ו/או בלתי חוקית של כל צד שלישי שהוא, וכי הסיכון של פגיעה או נזק מידי ו/או הקשור לאמור לעיל חל עליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה, החבות המרבית של Ontopo בכל המקרים ובשל כל העילות תוגבל לסכום המינימאלי המותר בחוק. 11. חומרים של צדדים שלישיים; מנועי חיפוש אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות האתר. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של Ontopo ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. Ontopo לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. אתה מאשר ומסכים שOntopo: א. אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ב. אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ו- ג. אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מצביעה על כל מתן חסות על ידי Ontopo לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם. 12. הודעות וניוזלטר לאחר השלמת הזמנה, Ontopo תשלח אליך הודעת SMS עם אישור ההזמנה וכן המסעדה עשויה לשלוח לך הודעות SMS נוספות עם עדכונים לגבי הזמנתך ופרטים רלוונטיים כפי שהמסעדה תראה לנכון. בנוסף, יתכן ו-Ontopo תשלח אליך הודעות שונות וניוזלטר, המכילים עדכונים על פעילות Ontopo ועל שירותי האתר. חלק מההודעות עשויות להיות מותאמות אליך אישית, על סמך מידע שתמסור לנו במהלך שימושך בשירותים, לרבות הזמנות קודמות שביצעת. כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור לנו, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982, אלא אם תודיע לOntopo על אי רצונך לקבל שירותי דיוור ישיר. בנוסף Ontopo רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת ש Ontopo שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא. 13. כללי על ידי שימוש או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין Ontopo. כל תביעה או סכסוך בינך לבין Ontopo שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירותי האתר, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות. אי אכיפה על ידי Ontopo של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין Ontopo לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם. 14. יצירת קשר במידה ויש לך שאלות או חששות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירותים, אנא צור עימנו קשר ב: [email protected] עדכון לאחרונה: 27 בפברואר, 2019.